سند ملی سالمندان کشور تصویب شد

 

دکتر محسن سلمان نژاد، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: سند ملی سالمندان کشور توسط رییس جمهور در جلسه شورای عالی سلامت به تصویب رسید و دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور موظف به هماهنگی های مرتبط با حسن اجرای اهداف و سیاست های سند مذکور می باشد.

محسن سلمان نژاد ضمن اشاره به قوانین توسعه ششم افزود: پیرو ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی در برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف گردید به منظور بسط و گسترش هر چه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت بنیان کردن توسعه اقتصادی نسبت به رصد شاخص های رفاه و تأمین اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامه ها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروه های هدف و نسبت به تهیه و تدوین بسته های سیاستی و حمایت اجتماعی اقدام نماید.

وی ادامه داد: در ماده(۵٧) احکام دائمی: بند(پ) ـ دولت مکلف است به منظور رفع فقر و نابرابری، بسط و ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی، ایجاد زمینه تضمین حداقل حمایت های اجتماعی، تأمین حداقل کیفیت زندگی و پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی، وفق تبصره ذیل ماده(۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۲/۲/۱۳۸۲، ضمن تجمیع و ساماندهی شوراهای مرتبط با امور سالمندان، کودکان، معلولان و نظایر آن در شورای راهبردی و تخصصی امور حمایتی در زیرمجموعه شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به انجام امور زیر در قالب برنامه های اجتماع محور و خانواده محور و با استفاده حداکثری از مشارکت های مردمی و همکاری های جمعی اقدام کند.

 رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور بیان کرد: بر این اساس با نظارت و هماهنگی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور پس از مدت ها تلاش فراوان مدیران، سیاستگزارن، متخصصان و کارشناسان از بخش های مختلف سند ملی سالمندان کشور تهیه گردید. به منظور تدوین «سند ملی سالمندان کشور»، پس از مشورت های زیاد با گروه های تخصصی و بررسی اجمالی در مورد وضع موجود جمعیّت کشور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی کشور انجام شد.

محسن سلمان نژاد، دبیر شورای ملی سالمندان کشور در اینخصوص گفت: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور به منظور تکمیل سند در مرحلۀ بعد از کلیه ذی‌نفعان درگیر در موضوع سالمندان برای مشارکت در امر تدوین سند سالمندان دعوت به عمل آورد که در این خصوص سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، اساتید دانشگاه و سازمان برنامه و بودجه مشارکت فعال داشتند. شایان ذکر است در جلسات هماهنگی و اخذ نظرات سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، وزارت کشور و شهرداری و سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با امور سالمندی مشارکت داشتند.

وی افزود: برای تدوین “سند ملی سالمندان کشور” در ابتدا با توجه به اسناد بالادستی (قانون اساسی، سند چشم انداز ۱۴۰۴، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت و سیاست های کلی جمعیّت)، شرایط وضع موجود و شرایط مطلوب مورد نظر،”اهداف” احصاء گردیدند. در هر مورد تصمیم‌گیری بر مبنای اجماع جمع و به صورت اقناعی برای موضوع مورد نظر انجام گرفت. در خصوص “راهبردها” و “سیاست‌های اجرایی ” نیز به همین ترتیب عمل شد و در نهایت در چندین مرحله بر اساس اصول علمی مورد بازبینی قرار گرفت و نسخه نهایی تهیه گردید.

دبیر شورای ملی سالمندان کشور در بیان اهداف این سند گفت: اولین سند ملی سالمندان ایران با هدف پاسخ هماهنگ به چالش ها و فرصت های سالمندی جمعیّت ایران برای رسیدن به بهترین نتیجه برای همه سالمندان کشور تهیه شده است. این سند برای هدایت سیاستگزاری ها، برنامه ها و فعالیت های آینده در امور سالمندان تهیه شده است. این سند شامل شش هدف اصلی شامل (۱)ارتقای سطح فرهنگی جامعه در خصوص پدیده سالمندی، (۲)توانمندسازی سالمندان، (۳)حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان، (۴)ارتقای سرمایه اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی، (۵)توسعه زیرساخت های مورد نیاز در امور سالمندی و (۶)امنیت مالی نظام حمایت از سالمندان می باشد.

 رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور همچنین به بیان استراتژی های سند ملی سالمندان اشاره کرد و گفت: برای هر هدف راهبردها و سیاست های اجرایی تعیین شده اند و در نهایت برنامه عملیاتی این سند شامل: (۱) فعالیت‌ها، (۲)اعتبار مورد نیاز، (۳)تعیین متولیان فعالیت‌ها و (۴)زمان بندی تهیه خواهد شد. در این سند با هدایت دولت همکاری بین بخشی همه دستگاه ها و افراد جامعه می توانیم شرایط بهتری برای سالمندان عزیز کشورمان داشته باشیم و برنامه ها و سیاست ها را به برنامه عملیاتی تبدیل کنیم.

وی ادامه داد: از دیگر اهداف مهم این سند توانمندسازی سالمندان می باشد که از طریق تأکید بر آموزش و یادگیری مادام العمر مهارت آموزی فرد و مراقبین سالمندان، ایجاد و توسعه محیط های توانمندساز و توسعه مشارکت اجتماعی سالمندان قابل دستیابی می باشد.

ایجاد و توسعه محیط های توانمندساز از طریق ترویج و حمایت از سیاست‌های محیط دوستدار سالمند و افزایش دسترسی سالمندان به خدمات درمانی و توانبخشی می تواند نقش مهمی در توانمندسازی سالمندان داشته باشد.

در این سند برای حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان می توان از طریق توسعه کمی و کیفی اقدامات پیشگیرانه، درمانی و توانبخشی برای سالمندان اقدام نمود.

ارتقای سرمایه اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از دیگر اهداف این سند می باشد که از طریق تأمین معیشت و خدمات مالی به سالمندان و توسعه و تقویت خدمات نگهداری از سالمندان قابل دستیابی است.

اگر چه در این سند در راستای حفظ و تقویت فرهنگ ایرانی اسلامی کشور ایران سعی بر زندگی سالمندان در خانه خود و در کنار خانواده و جامعه می باشد ولی لازم است انواع مدل های مراقبت برای سالمندان در جامعه فراهم باشد.

دکتر محسن سلمان نژاد در ادامه مصاحبه گفت: توسعه و تقویت خدمات نگهداری از سالمندان از راهبردهای این سند می باشد که نیاز به سیاستگزاری بر اساس تبیین انواع مدل‌های مراقبتی از سالمندان، اصلاح مدل های مراقبتی موجود از سالمندان، ایجاد و حمایت از مدل‌های کارآمد مراقبتی متناسب با نیاز سالمندان، ترویج و حمایت از مدل‌های مراقبت در منزل از سالمندان مبتنی بر خانواده و مراقبین غیررسمی، آموزش مراقبین رسمی و غیررسمی سالمندان و حمایت بیمه‌ای از انواع مدل‌های مراقبت سالمندان دارد.

توسعه زیرساخت های مورد نیاز در امور سالمندی از اهداف بسیار مهم سند ملی سالمندان کشور می باشد. (نهادسازی در حوزه ی سالمندی از طریق بازنگری قوانین و مقررات از راهبردهای ضروری این سند می باشد.)

وی افزود: آخرین هدف این سند که بسیار اهمیت دارد امنیت مالی نظام حمایت از سالمندان از طریق تأمین منابع مالی پایدار برای سالمندی، کاهش پرداخت از جیب مردم (OOP) در برخورداری سالمندان از خدمات درمانی و توان بخشی و تخصیص عادلانه و بهینه منابع مالی می باشد.

آخرین اخبار

  به گزارش افکارنیوز، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کنفرانس منطقه آسیا -...
salmandan-baharestan-mohemtarin

نظرسنجی

آیا محتوی سایت برای شما کاربردی بوده است ؟

ورود اعضا